Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 października 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.75.2020.mro.2, w sprawie poinformowania stron o wydaniu postanowienia z dnia 22 października 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.75.2020.mro.1 przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, umarzającego postępowanie zażaleniowe na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16 lipca 2020 r., znak: WOO-II.420.127.2019.PC.16 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: Budowa 1 elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 7,0 MW w gminie w Jastrowie, na działce o numerze ewidencyjnym 443 obręb Samborsko pn. ,,Jednostka Wytwórcza Jastrowie III" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-26-pazdziernika-2020-znak-doos-wds-zoo-420-75-2020-mro-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-26-pazdziernika-2020-znak-doos-wds-zoo-420-75-2020-mro-2Tue, 27 Oct 2020 10:07:23 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 października 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.241.2019.KM.19, w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 września 2019 r., znak: WOOŚ.420.67.2018.KPR, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-pazdziernika-2020-znak-doos-wds-zil-420-241-2019-km-19http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-pazdziernika-2020-znak-doos-wds-zil-420-241-2019-km-19Mon, 26 Oct 2020 07:00:00 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 października 2020, znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.68.2020.KN.2, w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 czerwca 2020 r., znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.38, nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej Nr 10/2020 z dnia 13 marca 2020 r., znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.24, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91 http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-pazdziernika-2020-znak-doos-wds-zoo-420-68-2020-kn-2http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-pazdziernika-2020-znak-doos-wds-zoo-420-68-2020-kn-2Fri, 23 Oct 2020 00:00:00 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 października 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.43.2020.KMK.1 , w sprawie wyznaczenia nowego terminu na załatwienie sprawy z odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 8 lipca 2020 r., znak: WOOŚ.420.3.2020.RK1.8, odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 grudnia 2017 r., znak: WOOŚ.4260.67.2017.RK1.6, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-pazdziernika-2020-znak-doos-wds-zil-420-43-2020-kmk-1http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-pazdziernika-2020-znak-doos-wds-zil-420-43-2020-kmk-1Thu, 22 Oct 2020 11:16:08 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 października 2020, znak DOOS-WDS-ZIL.420.30.2020.KM.8 zawiadomienie, w sprawie wyznaczenia nowego terminu zakończenia postępowania wszczętego z urzędu w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dalej RDOŚ w Warszawie, z dnia 6 sierpnia 2019 r. , znak: WOOŚ-II.4222.20.2018.AG.11 , prostującego z urzędu oczywiste omyłki pisarskie w postanowieniu RDOŚ w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r., znak: WOOŚ-II.4222.20.2018.AG.9, uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki – Płońsk” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-pazdziernika-2020-znak-doos-wds-zil-420-30-2020-km-8-zawiadomieniehttp://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-pazdziernika-2020-znak-doos-wds-zil-420-30-2020-km-8-zawiadomienieThu, 22 Oct 2020 00:00:00 +0200